Powerful Unifid Application,
Server and Network Monitoring

POC

บริการให้คำแนะนำในการใช้งาน WhatsUp Gold เพื่อการบริหารงานระบบเน็ตเวิร์ก โดยลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน ผ่านทาง WhatsUp Gold On Demand

เน็ต ไบร์ท บริการให้คำแนะนำในการใช้งาน WhatsUp Gold เพื่อการบริหารงานระบบเน็ตเวิร์ก โดยลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน ผ่านทาง WhatsUp Gold On Demand หรือขอใช้บริการ POC แบบ Onsite โดยเจ้าหน้าที่จะออกแบบและติดตั้ง Whats Up Gold ให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบเน็ตเวิร์กของลูกค้าแต่ละที่ ลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน Whats Up Gold เป็นเวลา 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ในระหว่างการทดลองใช้งาน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดใด ก็สามารถติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเน็ต ไบร์ท ได้ทันที

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับการทดลองใช้ผ่าน WhatsUp Gold On Demand  

1. กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้บริการระบบ On Demand 

2. รอรับ User Name และ Password สำหรับ Log in ใช้งาน

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกวิธีการใช้งาน WhatsUp Gold On Demand 

 

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับการทำ POC แบบ Onsite 
 1. ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อออกแบบการ POC
  • ประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการมอนิเตอร์
  • จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการมอนิเตอร์
  • ต้องการมอนิเตอร์ข้อมูลอะไรบนเน็ตเวิร์ก
  • ต้องการการแจ้งเตือนในรูปแบบใด
  • รูปแบบของรายงาน
 2. อุปกรณ์
  • Server สเปคขั้นต่ำ
  • duo 2cord 2.0+
  • Windows server 2003 or 2008 r2
  • Ram 2 - 4 gb
  • Harddisk 80
 3. List IP ที่ต้องการมอนิเตอร์

หมายเหตุ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอยืมอุปกรณ์ Server ของทาง เน็ต ไบร์ท ก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยจะสามารถยืมอุปกรณ์ได้ 7- 14 วัน

ค่าใช้จ่าย การทำ POC ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น