Powerful Unifid Application,
Server and Network Monitoring

Our Services

 • POC

  บริการให้คำแนะนำในการใช้งาน WhatsUp Gold เพื่อการบริหารงานระบบเน็ตเวิร์ก โดยลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน ผ่านทาง WhatsUp Gold On Demand

  Read More
 • Implementation

  บริการติดตั้ง Whats Up Gold พร้อมปรับแต่งค่าการซอฟท์แวร์ให้พร้อมใช้งาน และสร้างรายงานตามต้องการ

  Read More
 • Training

  บริการฝึกอบรมการใช้งาน Whats Up Gold โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ On the Job Training และ One Day Training

  Read More